Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פסקי דין ותקדימים

סוגי מוניטין שונים של הבעל

נקבע שלבעל יכולים להיות מספר סוגי מוניטין: מוניטין אישי, מוניטין של חב' ארנק, מוניטין של מקום עבודתו בחב' עו"ד.

אולי יענין אותך גם..
ביה"ד הרבני האזורי בת"א קבע כי יש לו זכות שיפוט לגבי כל היהודים באשר הם ובכל מקום בעולם, בכל הקשור לגט.
בני הזוג ובתם התגוררו בהולנד ובעקבות אלימותו של הבעל ואיומיו כי יפגע בחיי הילדה, ברחה האישה חזרה ארצה.
ביה"ד לא יכול לדון בגירושין של אישה שנישאה בפני רב כשהיא ועדיה הצהירו שהיא יהודייה אולם יש ספק ביהדותה.