Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פסקי דין ותקדימים

החזרת ילדה חטופה אולם בכפוף לצו המרחיק את הבעל ומחייב לשלם את המחייה של האם והילדה בזמן שהותם בחו"ל עד שביהמ"ש בחו"ל יתן פס"ד

בני הזוג ובתם התגוררו בהולנד ובעקבות אלימותו של הבעל ואיומיו כי יפגע בחיי הילדה, ברחה האישה חזרה ארצה. פס"ד תקדימי של ביהמ"ש המחוזי לפיו ניתנו צווי הרחקה כנגד האב מבית האישה והילדה  כשאלה יחזרו להולנד לצורך המשך ניהול ההליכים בביהמ"ש בהולנד. וכן נפסק כי הבעל ישלם סכום של 120,000 ₪ כדי שהאישה תוכל לשכור בהולנד דירה ולתשלום הוצאותיה.

אולי יענין אותך גם..
ביה"ד הרבני קבע בפס"ד תקדימי כי על הבעל לשלם לאישה מיליון ₪ או לתת לה דירה אחת מבין 2 הדירות, כדי שתמכור לצורך כיסוי הוצאותיה המשפטיות וכיסוי שכ"ט עו"ד והמומחים
ביה"ד לא יכול לדון בגירושין של אישה שנישאה בפני רב כשהיא ועדיה הצהירו שהיא יהודייה אולם יש ספק ביהדותה.
ביהמ"ש לענייני משפחה מינה את ד"ר ביילי כמטפל משפחתי ואישר את כל החלטותיו וקביעותיו של ד"ר ביילי ואת כל העונשים שד"ר ביילי הטיל על האישה והילדים.