Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פסקי דין ותקדימים

הבעל חויב לשלם לאישה עלות הוצאות משפט לשכ"ט עו"ד ומומחים כדי להתגונן כנגדו בהליכי הגירושין

ביה"ד הרבני קבע בפס"ד תקדימי כי על הבעל לשלם לאישה מיליון ₪ או לתת לה דירה אחת מבין 2 הדירות, כדי שתמכור לצורך כיסוי הוצאותיה המשפטיות וכיסוי שכ"ט עו"ד והמומחים, וזאת בנוסף לסכום המזונות, וכל זאת לפני הדיון ברכוש וחלוקתו, לפי הכלל ההלכתי שיש להשוות האישה לאיש מבחינת היכולות הכספיות כדי שתלחם על זכויותיה.

אולי יענין אותך גם..
ביה"ד הרבני קבע בפס"ד תקדימי כי על הבעל לשלם לאישה מיליון ₪ או לתת לה דירה אחת מבין 2 הדירות, כדי שתמכור לצורך כיסוי הוצאותיה המשפטיות וכיסוי שכ"ט עו"ד והמומחים
בני הזוג ובתם התגוררו בהולנד ובעקבות אלימותו של הבעל ואיומיו כי יפגע בחיי הילדה, ברחה האישה חזרה ארצה.
ביה"ד הרבני האזורי בת"א קבע כי יש לו זכות שיפוט לגבי כל היהודים באשר הם ובכל מקום בעולם, בכל הקשור לגט.