Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פסקי דין ותקדימים

בג"ץ אלי טמיר נ' אנבל טמיר

ביה"ד לא יכול לדון בגירושין של אישה שנישאה בפני רב כשהיא ועדיה הצהירו שהיא יהודייה אולם יש ספק ביהדותה. זה נושא מהותי וספק ביהדות מחייב התרת נישואין.

אולי יענין אותך גם..
ביה"ד הרבני האזורי בת"א קבע כי יש לו זכות שיפוט לגבי כל היהודים באשר הם ובכל מקום בעולם, בכל הקשור לגט.
פס"ד תקדימי של ביה"ד לפיו הבעל יכול לבקש מגורים בבית אשתו
בני הזוג ובתם התגוררו בהולנד ובעקבות אלימותו של הבעל ואיומיו כי יפגע בחיי הילדה, ברחה האישה חזרה ארצה.